ALGEMENE VOORWAARDEN GONEXTDOOR

Artikel 1: Definities

Opdrachtnemer: de eenmanszaak Adams Bedrijfsadvies handelend onder de naam GoNextDoor, gevestigd te Nuenen aan de Haffmanslaan 23,  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57929173, de gebruiker van deze algemene voorwaarden;

Opdrachtgever: de partij die een opdracht heeft verstrekt aan opdrachtnemer of waarmee opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 2: Toepasselijkheid en wijzigingen

2.1 Deze voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eigenaar van opdrachtnemer en alle voor bij opdrachtnemer werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde eigenaren en/of personen niet meer werkzaam zijn bij/voor opdrachtnemer.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen, diensten, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen gedaan of aangegaan door opdrachtnemer aan of met opdrachtgever.

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk door opdrachtnemer en opdrachtgever worden overeengekomen.

2.4 Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

2.5 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij opdrachtnemer en opdrachtgever schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.6 Indien opdrachtnemer met opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

2.7 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen gaan in twee maanden nadat opdrachtnemer deze wijzigingen schriftelijk bekend heeft gemaakt aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever niet akkoord kan gaan met de voorgestelde wijzigingen heeft hij de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn.

2.8 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd (mogen) worden, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het tijdstip waarop zowel opdrachtnemer als opdrachtgever de opdrachtbevestiging van opdrachtnemer hebben ondertekend. In het geval van aanmelding voor deelname aan een netwerkevent of aansluiting bij een netwerkgroep, zoals bedoeld in artikel 5 van deze algemene voorwaarden, komt de betreffende overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot stand op het moment dat opdrachtgever zich middels een e-mailbericht aan opdrachtnemer dan wel door middel van inschrijving via de website van opdrachtnemer heeft aangemeld voor deelname aan het netwerkevent of de netwerkgroep.

3.2 Indien een natuurlijk persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke of rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door het plaatsen van de opdracht bij opdrachtnemer – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon of rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 4: Lidmaatschap

4.1 Het lidmaatschap van opdrachtgever bij opdrachtnemer betreft een bedrijfslidmaatschap en is derhalve niet persoonsgebonden.

4.2 De duur van het lidmaatschap is één jaar en start op de eerste dag na inschrijving bij opdrachtnemer. Het lidmaatschap wordt steeds automatisch voor de periode van één jaar verlengd tenzij opdrachtgever uiterlijk één maand voor het einde van de looptijd van het lidmaatschap schriftelijk (dit mag per e-mailbericht) heeft opgezegd bij opdrachtnemer.

4.3 Opdrachtgever zal voor het lidmaatschap van opdrachtnemer jaarlijks contributie betalen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de hoogte van de contributie voor het lidmaatschap jaarlijks aan te passen conform het prijsindexcijfer van het CBS voor de zakelijke dienstverlening.

Artikel 5: Netwerkgroepen en netwerkevents

5.1 Opdrachtnemer stelt netwerkgroepen samen die regelmatig volgens een vooraf afgesproken frequentie bijeen komen, doorgaans op locatie bij een van de deelnemers. Buiten deze reguliere bijeenkomsten organiseert opdrachtnemer netwerkevents voor diverse doelgroepen. Aan de deelname van een netwerkevent of een reguliere bijeenkomst op een externe locatie zijn voor opdrachtgever kosten verbonden. Van de hoogte van deze kosten kan opdrachtgever voorafgaand aan diens inschrijving kennis nemen op de website van opdrachtnemer. Deze kosten zijn tevens terug te vinden in de uitnodigingen voor een netwerkevent die opdrachtnemer aan opdrachtgever verzendt.

5.2. Tijdens bijeenkomsten en netwerkevents worden foto’s gemaakt van de deelnemers aan het event. Opdrachtnemer mag deze foto’s zonder voorafgaande goedkeuring/instemming van opdrachtgever en of diens vertegenwoordiger en zonder vergoeding gebruiken voor promotionele doeleinden zoals het plaatsen van deze foto’s op social media. De auteursrechten van deze foto’s liggen te allen tijde bij opdrachtnemer of bij de door opdrachtnemer ingeschakelde fotograaf.

Artikel 6: Annuleringsvoorwaarden netwerkevents

6.1 Wanneer opdrachtgever c.q. diens vertegenwoordiger zich inschrijft bij opdrachtnemer voor een netwerkevent is deze inschrijving bindend. Opdrachtgever kan zich middels een e-mailbericht aan opdrachtnemer tot uiterlijk vier werkdagen vóór een netwerkevent kosteloos afmelden voor een netwerkevent. Bij niet tijdige afmelding voor een netwerkevent is opdrachtgever 100% van de kosten van diens deelname aan een netwerkevent verschuldigd aan opdrachtnemer.

6.2 Opdrachtgever c.q. diens vertegenwoordiger is gerechtigd zich tijdens een netwerkevent te laten vervangen door een collega dan wel door een relatie.

Artikel 7: Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum en bij netwerkevents voorafgaande aan het event.

7.2 Wanneer betaling niet, niet tijdig, niet deugdelijk of slechts gedeeltelijk heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen direct opeisbaar. In dat geval is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente ex artikel (6:119a BW) aan opdrachtnemer verschuldigd alsmede de buitengerechtelijke kosten ex artikel 6:96 lid 2 sub c BW.

7.3 Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als opdrachtnemer door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en buiten diens invloedsfeer liggen, verhinderd is zijn verplichting na te komen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 De verplichting tot schadevergoeding van opdrachtnemer op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtnemer en/of diens vennoten uit hoofde van een door of ten behoeve van hem/hun gesloten verzekering verzekerd is/zijn, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald. Gederfde winst, stagnatieschade, gevolgschade en schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van door opdrachtnemer ingeschakelde derden komen niet voor vergoeding door opdrachtnemer in aanmerking.

9.2 Mocht de betreffende verzekering geen dekking verlenen, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer en/of diens vennoten beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige

gegevens.

9.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijkheid voor schade geleden door opdrachtgever ten gevolge van diens deelname aan een netwerkevent waaronder maar niet uitsluitend schade geleden ten gevolge van verlies of diefstal van diens eigendommen.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

10.2 Geschillen betrekking hebbend op deze voorwaarden of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden berecht door de Nederlandse rechter in het arrondissement Oost-Brabant.